Skip to content

General terms and conditions

1. Definitions

 1. In these General Terms and Conditions is understood under:
 • general terms and conditions: de onderhavige bepalingen
 • company: GTC + Private Limited Company (B.V.)
 • client: the party that contracts or intends to contract with the cooperative;
 • assignment: any agreement between the cooperative and the client to supply products and services to the client;
 • offerte:  elk mondeling of schriftelijk aanbod van de vennootschap om een opdracht met haar aan te gaan;
 • materials: all reports, advice, results, drawings, software, databases, concepts, presentations and other material objects developed by the cooperative in the context of the assignment.

2.   Applicability Terms and Conditions

 1. The general terms and conditions apply to all offers, quotations, assignments, activities, agreements and legal acts whereby the company supplies goods and/or services of whatever nature to the client.
 2. De toepasselijkheid van inkoop? of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Changes to the order or the general terms and conditions are only valid if and insofar as these have been agreed in writing by authorized representatives of both parties.

3.  Basic quotations

A quotation from the company is without obligation, unless expressly stated otherwise.

Offertes van de vennootschap  zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van het onderzoek heeft verstrekt. De vennootschap  zal de door hem te verrichten adviesdiensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Deze verplichting heeft het karakter van een ‘inspanningsverplichting’, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.

4.  Provision of information, employees and workspace by the client

Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die de coöperatie nodig heeft.

Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van de coöperatie betrokken (zullen) zijn.

If the company so requests, the client will provide the company at its location free of charge with its own workspace with telephone connection and, if desired, a Datanet connection.

5.  Involving third parties in the execution of the assignment

Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever of door de coöperatie geschiedt uitsluitend in onderling overleg.

6.  Staff

6.1  Change Advisory Team advies

De vennootschap kan in overleg met de opdrachtgever de samenstelling van het adviesteam wijzigen, indien het meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. De wijziging mag de kwaliteit van de te verrichten adviesdiensten niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden. Een wijziging van het adviesteam kan ook op verzoek van de opdrachtgever in overleg met de coöperatie plaatsvinden.

6.2  Liability

Iedere aansprakelijkheid van GTC +, die de opdracht heeft aanvaard, voor enige tekortkoming van ter uitvoering daarvan door GTC + of opdrachtgever ingeschakelde of daarbij betrokken derde(n), is uitgesloten.

7.  Rates and costs of the assignment

With regard to the rates and the cost estimates based thereon, it is stated in the quotation whether the secretariat costs, travel hours, travel and accommodation costs and other assignment-related costs are included. Insofar as these costs are not included, they can be calculated separately. An interim change in the level of wages and costs that necessitates the company to adjust rates or to adjust other aforementioned expense allowances will be passed on. No interest costs are included in the fee, unless stated otherwise in the quotation.

8.  Payment Terms

The fee and costs as referred to in Article 7, which are not included in the rates, will be charged monthly in the (advance) declaration. Payment must be made within 30 days of the invoice date.

Na die vervaldag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan de coöperatie met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de opdracht opschorten.

Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.

Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de Tenaamstelling van de declaratie).

9.  Change of the assignment or additional work

De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.

Indien de tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal de coöperatie de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.

Changes to an agreement are only valid if made in writing and both parties have agreed to the changes.

10.  Duration and conclusion of the assignment

De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van het adviesteam worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die de vennootschap verkrijgt en de medewerking die wordt verleend. De vennootschap kan dan ook niet van tevoren exact aangeven hoe lang de doorlooptijd voor het uitvoeren van de opdracht zal zijn.

In financiële zin is de opdracht afgesloten, zodra de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd. Binnen een termijn van 30 dagen na dagtekening daarvan dient de opdrachtgever de vennootschap hierover te berichten. Indien de opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.

Indien de opdrachtgever een controle wenst van een registeraccountant op de declaratie van de coöperatie, dan zal daaraan medewerking worden verleend. De kosten van een dergelijke controle zijn voor rekening van de opdrachtgever.

11. Tussentijdse beëindiging van de opdracht

Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekendgemaakt.

Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever, heeft de coöperatie vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd.

De vennootschap mag van zijn bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als tengevolge van feiten en omstandigheden die zich aan zijn invloed onttrekken of hem niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. De coöperatie behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voorzover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht.

Ingeval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.

12.  Intellectual Property

Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van de coöperatie. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van de coöperatie.

De opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voorzover passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

13. Confidentiality

De coöperatie is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. De coöperatie zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van de coöperatie aan derden geen mededeling doen over de aanpak van de coöperatie, zijn werkwijze en dergelijke, dan wel zijn rapportage ter beschikking stellen.

14. Liability

De vennootschap is aansprakelijk voor de tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door de coöperatie van zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat de coöperatie voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden.

Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

15. Complaints

 1. Eventuele klachten zullen slechts in behandeling kunnen worden genomen, indien deze binnen één (1) maand na het ontdekken ervan in schriftelijke vorm door zijn ontvangen.
 2. Complaints can only be handled if the nature and grounds of the complaints are accurately stated.
 3. Complaints regarding an invoice must be submitted to GTC+ in writing within fourteen (14) days of the date of that invoice.
 4. Indien binnen de toepasselijke termijn niet of niet op de voorgeschreven wijze een klacht bij GTC+ is ingediend, zal het door haar geleverde geacht worden geheel aan de opdracht te voldoen en onvoorwaardelijk door de opdrachtgever te zijn aanvaard en goedgekeurd.
 • Submitting a complaint never releases the Client from its payment obligations towards Green Team Consultancy+.

 16. Force Majeure (non-attributable Shortcoming)

 1. If GTC+ is prevented from fulfilling any obligation towards the Client due to force majeure, and the force majeure situation is, in the opinion of GTC+, of a permanent or long-term nature, the parties can make an arrangement regarding the dissolution of the agreement in accordance with the law.
 2.  If GTC+ is prevented from fulfilling any obligation towards the Client due to force majeure and the force majeure situation is, in the opinion of GTC+, of a temporary or transient nature, GTC+ is entitled to suspend the execution of the agreement until such time as the circumstance, cause or event , which causes the force majeure situation no longer occurs.
 3. Als ?overmacht? wordt beschouwd iedere omstandigheid, oorzaak of gebeurtenis, waar ook plaatsvindend, optredend of zich voordoende, welke de correcte volledige of tijdige nakoming van enige verbintenis van GTC+  tijdelijk of blijvend verhindert, onmogelijk maakt of onredelijk bezwarend maakt, en welke omstandigheid oorzaak of gebeurtenis GTC+ redelijkerwijs niet kan voorkomen of ten dele buiten de invloedssfeer van GTC+  ligt of waarop GTC+ geen invloed kan uitoefenen. Hieronder valt ook het uittreden dan wel door ziekte uitvallen van een lid c.q. leden van de coöperatie.
 4. GTC+ is entitled to claim payment in respect of all that has been performed by or on behalf of it in the performance of the agreement with the Client before the force majeure circumstance, cause or event occurred or became apparent.

17.  Applicable Law and Dispute Resolution

 1. Nederlands recht is van toepassing op alle geschillen samenhangende met en/of voort­vloeiende uit de algemene voorwaarden en/of opdrachten of overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
 • In geval van geschillen tussen opdrachtgever en de coöperatie, zullen partijen eerst trachten het geschil in der minne te schikken. Alle geschillen die niet op minnelijke wijze kunnen worden opgelost, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de be­voegde rechter te Amsterdam.